Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin „Jak wygrać z bankiem” dostępnego pod adresem: www.jakwygraczbankiem.pl oraz podstron bloga takich jak www.vod.jakwygraczbankiem.pl

1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:
Właścicielem strony internetowej www.jakwygraczbankiem.pl oraz administratorem danych osobowych jest Kamil Dyrtkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kamil Dyrtkowski Finanse, z siedzibą w Poznaniu, 60-857, przy Mylna 32/34 m.35B , NIP 6681902556, REGON: 368093858 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.jakwygraczbankiem.pl oraz www.vod.jakwygraczbankiem.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny
5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie www.jakwygraczbankiem.pl.

Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu i składanie zamówień.

1. Organizator za pośrednictwem Serwisu oferuje możliwość zakupu następujących produktów: kursów online w postaci wideo, publikacji w formie elektronicznej (pdf), które Uczestnik może nabyć bezpośrednio w Serwisie w ramach zautomatyzowanej sprzedaży. W odniesieniu do części usług możliwe jest zawarcie dodatkowej, indywidualnej i pisemnej umowy o świadczenie usług.
2. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Uczestnikowi produktów wymienionych w punkcie 1. zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie w momencie zawierania umowy, bez jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności z góry w wysokości zgodnej z informacjami zawartymi w Serwisie w momencie zawierania umowy.
3. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
4. Termin realizacji zamówienia jest zależny od czasu złożenia zamówienia oraz produktów, które to zamówienie zawiera i wynosi do jednego tygodnia (1-7 dni).

Postępowanie reklamacyjne.

Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Kamil Dyrtkowski Finanse.
Aby złożyć reklamację za nienależycie wykonaną usługę należy skontaktować się z biurem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres dyrtkowski @ gmail.com. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji, klient zostanie poproszony o podpisanie korekty faktury i odesłanie jej na adres biura obsługi klienta, oraz podanie swojego nr konta, na który zostanie wykonany zwrot zapłaty.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji EventLabs zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Kamil Dyrtkowski Finanse rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie treści zawieranej z Kamil Dyrtkowski Finanse umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia wspomnianej umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Kamil Dyrtkowski Finanse na odległość.
Momentem zawarcia umowy będzie moment zamówienia danego produktu poprzez dedykowany formularz oraz jednoczesne przelanie odpowiedniej sumy na konto firmy Kamil Dyrtkowski Finanse.
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw konsumenta stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.